A BuildEXT Kft. adatkezelési tájékoztatója

Jelen adatkezelési tájékoztató a BuildEXT Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza. A tájékoztató módosításai a buildext.com címen történő közzététellel lépnek hatályba. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosítsuk. Adatkezelőkként rendszerüzenet küldése útján vagyunk jogosultak (de nem kötelesek) az érintetteket a módosításról tájékoztatni. Az érintettek a jelen tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosultak az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat gyakorolni.

Tiszteletben tartjuk weboldal látogatóink/szolgáltatásaink iránt érdeklődők magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk és kezelünk, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek. Az oldalunk használata és szolgáltatásaink igénybevétele teljesen önkéntes, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok kezelése is önkéntesen kerül hozzánk, melyeket a céltól függően hozzájárulás, szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése, vagy jogos érdek jogalapokon kezelünk. Jelen tájékoztató célja, hogy oldalaink látogatói adatkezelési tevékenységünket átlássák és minden egyes adatkezelésünk céljai, azok eszközei, jogalapja, valamint nem utolsósorban az ezzel kapcsolatban biztosított jogaik világosan érthetőek legyenek.

 • Irányadó jogszabályok
 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései

A tájékoztató összeállításakor figyelemmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is.

Adatkezelő (BuildEXT Kft.)

 • Cégnév: BuildEXT Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Képviseli: Livják Csaba ügyvezető igazgató
 • Székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.
 • Cégjegyzékszám: 01 09 936967
 • Adószám: 14611098-2-41

Az adatvédelmi jogokkal kapcsolatban az alábbi módokon érhető el az Adatkezelő:

 • Posta/székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.
 • Telefon: +36 70 672 4890
 • E-mail: office@buildext.com
 • Webhely: buildext.com

Jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak kiterjednek a hírlevelezéshez, edm-ek küldéséhez, szolgáltatások vásárlásához és az alábbi weboldalainkhoz kapcsolódó adatkezelésekre:

 • buildext.com
 • ngon.hu
 • archimon.hu

Vonatkozó megkeresésre késedelem nélkül, legkésőbb 1 hónapon belül válaszolunk, hacsak a jogi feltételek a válaszadásra 2 hónapos hosszabbítást lehetővé nem teszik.

Az Adatkezelő tevékenysége

Alapvetően generál- és belsőépítészeti tervezési munkákat végzünk, épületinformációs modellezés (Building Information Modeling – BIM) módszertan segítségével összetett technológiájú ipari létesítményeket, irodaházakat, valamint közintézményeket tervezünk. További információ a buildext.com weboldalon érhető el rólunk.

Adatgyűjtés okai

Hírlevél

Hírlevelet küldünk azoknak, akik érdeklődnek az épületinformációs modellezés, valamint cégünk vonatkozó szolgáltatásai, hírei, szakmai blogbejegyzései, letölthető vagy megnézhető szakmai anyagai, nyílt rendezvényei iránt. Hírlevélre feliratkozás esetén rendszerünk gyűjti a feliratkozó nevét, e-mail címét, a feliratkozás időpontját és az IP-címet, amelynek jogalapja a feliratkozó egyértelmű és önkéntes hozzájárulása.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a korábban az n-Gon Stúdió Kft. által kezelt ngon.hu oldal 2019. december 1-i dátummal a BuildEXT Kft. jogutódlása révén Közös Adatkezelőkhöz került. Jogelőd adatkezelő a kapcsolódó hírlevéllisták kapcsán az egyszeri adatátadással kapcsolatban az érdekmérlegelési tesztet elvégezte, hírlevél listáját 2019. december 15-én átadta, így a korábban az n-Gon Stúdió Kft nevében küldött hírleveleket ezt követően a BuildEXT Kft. küldi.

A hírlevelünkről bármikor le lehet iratkozni a levél alján szereplő linken, ekkor a leiratkozó adatait töröljük és nem küldünk további hírlevelet. A személyes adatok törlése kérhető postai úton is a 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. címen, valamint e-mailben az office@buildext.com címen is.

Kapcsolat oldal

A buildext.com/kapcsolat felületen a szolgáltatásainkkal és karrierlehetőségeinkkel kapcsolatosan lehet érdeklődni. Az itt elkért információk kizárólag a megfelelő minőségű kapcsolattartáshoz szükségesek, nem kérünk olyan céges vagy személyes adatot, amely ebben a kommunikációs fázisban még nem indokolt. Az itt megadott adatokat, információkat úgy kezeljük, hogy azok egy esetleges jövőbeli szerződéskötés előkészítése érdekében lettek önkéntesen megosztva velünk. Nem pontos vagy nem elégséges adatok megadása esetén előfordulhat, hogy nem tudunk kapcsolatot létesíteni a minket megkeresővel. Az adatokat a hatályos jogszabályok alapján 5 évig tároljuk.

Ügyfélkapcsolat, egyéb adatkezelés

A buildext.com/kapcsolat oldalon megadott módokon lehet kapcsolatba lépni velünk. A beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon megadott adatokat (név, e-mail cím és más, önként megadott személyes adatok) az adatközléstől számított legfeljebb két év elteltével töröljük.

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelési esetekben az adat felvételekor tájékoztatást adunk írásban arról, hogy az adatokat milyen célból, milyen alapon fogjuk kezelni és meddig őrizzük meg, valamint kitérünk arra is, hogy milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban.

Bizonyos hatósági megkeresésekre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén kötelesek vagyunk a tájékoztatás megadására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Közösségi oldalak

A BuildEXT Kft. márkáihoz kötődően több közösségi oldalon is tart kapcsolatot azokkal, akik a cég szolgáltatásai iránt érdeklődnek, így ezen oldalak adminjai számára a regisztrált nevek és a közösségi oldal beállításaiban a közösségi oldal üzemeltetője számára engedélyezett, nyilvános profilképek láthatók. A közösségi oldalak (LinkedIn, Facebook, Instagram, stb.) üzemeltetője nem a BuildEXT Kft., az adatkezelés az adott közösségi oldalon valósul meg, így az azzal kapcsolatos lehetőségekre (adatkezelés időtartama, módja, törlési és módosítási opciók) az adott közösségi oldal szabályozása érvényes.

Adatfeldolgozók

A személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik munkatársaink, valamint azon adatfeldolgozók, akikkel írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötünk.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – statisztikai szolgáltatások
 • Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások, hirdetésmegjelenítés
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2 Ireland) – statisztikai szolgáltatások
 • HubSpot Inc (25 First Street, 2nd Floor Cambridge, MA 02141 USA, Írországi telephely: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Írország) – hírlevélküldés
 • Tárhely.eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. 10.em. 241.) – szerverszolgáltatás
 • PKF Outsourcing Kft. (1025 Budapest, Csévi utca 7.) – könyvelés

Adatkezelés biztonsága

Partnereink és látogatóink adatait védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Érintettek jogai

Tájékoztatás kérhető személyes adatok kezeléséről, kérhető a személyes adatok helyesbítése, illetve (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével) azok törlése. Írásban benyújtott kérelemre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről), az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában, térítésmentesen biztosítjuk, a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbítjük. A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri vagy ha az adat hiányos vagy téves mivolta jogszerűen nem korrigálható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet és az adat kezelésébe korábban bevont adatkezelő(ke)t értesítjük, az értesítést azonban mellőzzük, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A tiltakozás jogának gyakorlását törvény teszi lehetővé, az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Adatkezelőként az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést (beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is) megszüntetjük, a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben jogsértést tapasztalt, kérjük, hogy az office@buildext.com e-mailcímen, vagy postai úton 1027 Budapest, Horváth utca 14-24. címen lépjen velünk, vagy az érintett választása szerinti alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes bírósággal kapcsolatba. Amennyiben hozzánk fordul, bejelentését soron kívül kivizsgáljuk és a lehető leghamarabb igyekszünk a jogsértés tényét megszüntetni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Panasztételi joggal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., telefon: +36 -1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Cookie-k használata és tiltása

Az online kommunikációban megszokott módon mi is használunk sütiket (cookie-kat) és webjelzőket szolgáltatásaink minőségének és a látogató felhasználói élményének a javítására, valamint hogy minél inkább releváns, az érdeklődési köröknek megfelelő hirdetést jeleníthessünk meg viselkedésalapú marketing futtatásával. Ezt látogatóink kifejezett hozzájárulásával tesszük, amennyiben elfogadják a süti-bannerünkben a sütik használatát. Az alapbeállítások a bannerben elhelyezett linken is változtathatók, a weboldal alap működéséhez szükséges sütiken kívül akár az összes is letiltható. A sütik tárolási ideje, neve és célja a cookie-bannerünkben található, ezt az oldalunkon bármikor módosítani lehet az ott elhelyezett gombbal.

Technikai adatok és cookie-k kezelése

Rendszerünk automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k segítenek a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsuk ki. A cookie-k alkalmasak továbbá az alábbiakra:

 • megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt,
 • figyelemmel kísérik a hirdetések hatékonyságát.

Amennyiben a weboldalon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem a BuildEXT Kft., mint Adatkezelő felügyel, így nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

Mint Adatkezelő kifejezett hozzájárulás esetén a cookie-kat és webjelzőket, pixeleket felhasználjuk arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsünk meg. Ez vonatkozik az olyan eseményadatok átadására is, mint például az oldalmegtekintés vagy egy űrlap kitöltése. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

Google Ads

A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használjuk, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés segítségével látogat meg, akkor egy, a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy a Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. A konverziókövetés a böngészőben a cookie-k telepítésének lehetőségének tiltásával utasítható el. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

Google Analytics

Oldalaink a Google Analytics alkalmazást használják, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics is cookie-kat használ, amelyek a böngésző eszközre mentve elősegítik a látogatott weblap használatának elemzését, hozzájárulást követően ezen információkat marketing célra is használjuk. A látogatott weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje a honlapunkat látogatók látogatási szokását, továbbá, hogy a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen részünkre, valamint, hogy számunkra a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a böngésző által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolása a böngésző megfelelő beállításával megakadályozható, ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldalunk nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozható továbbá, hogy a Google a továbbiakban gyűjtse és feldolgozza a cookie-k segítségével a weboldalhasználattal kapcsolatosan gyűjtött adatokat (beleértve az IP-címet is) a következő böngésző plugin telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

A Google Analytics rendszerét weboldalunk látogatottságának elemzéséhez rendszerfejlesztés céljából is használjuk, ebben az esetben nem gyűjtünk személyes adatokat. Az ilyen adatokat megosztjuk a Google más szolgáltatásaival fejlesztési célból.

Facebook ads

Adatkezelőként a Facebook-hirdetési rendszerét használjuk, valamint annak keretein belül igénybe vesszük a Facebook pixel megoldást. A Facebook hirdetések a Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) szolgáltatása. Amikor a látogatók valamely weboldalunkat meglátogatják, hozzájárulást követően cookie kerül a számítógépükre. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott. Amikor a látogatók a weboldal bizonyos oldalait böngészik és a cookie még nem járt le, akkor a Facebook és az Adatkezelő is láthatja, hogy a látogató a weboldalon járt, és milyen oldalakat tekintett meg. Minden látogató eltérő Facebook cookie-t kap, az ezek segítségével szerzett információk segítségével pontosabban tudunk hirdetéseket megjeleníteni weboldalaink látogatói számára, valamint konverziós információkhoz is jutunk. Amennyiben a látogató nem szeretne konverziókövetést, a böngészőben letilthatja a cookie-k telepítésének lehetőségét, amit követően a látogatási és konverziókövetési statisztikánk nem fogja tartalmazni az adatait. A Facebook Pixel által telepített cookie segítségével a weboldalaink látogatóiról kifejezett hozzájárulásuk után olyan eseményeket is gyűjtünk, mint például az oldal látogatása vagy egy űrlap kitöltése. A Facebook pixelek működéséhez szüksége hozzájárulás visszavonásával az oldal újratöltődését követően törlődnek a böngészőből a kapcsolódó cookie-k. A saját hirdetési beállítások a Facebook felületén módosíthatók a következő link segítségével: https://www.facebook.com/ads/preferences, a Facebook adatvédelmi információi itt találhatók: https://www.facebook.com/privacy

Hubspot

Internetes jelenlétünkhöz, marketing- és értékesítési tevékenységünkhöz a HubSpot szolgáltatásait használjuk. A Hubspot integrált marketingfunkcióit többek között arra használjuk, hogy statisztikát készítsünk internetes jelenlétünkről, közösségimédia aktivitásunkról, kapcsolatkezelésről, landing oldalakról, a chaten vagy offline beszélgetésben zajló felhasználói interakciókról, kapcsolatfelvételi űrlapokról. Az erre felhatalmazott felhasználók korlátozott számban szabályozott módon hozzá tudnak férni a Hubspoton tárolt adatokhoz. Ezen adatokba történő betekintés kizárólag a BuildEXT Kft illetékes dolgozói, a kapcsolódó vállalatok, illetve a BuildEXT megbízásából a BuildEXT internetes jelenlétéhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó, marketing- és üzletfejlesztési harmadik felek számára engedélyezett. Nem kerül sor az adatok továbbítására harmadik félnek, kivéve, ha ez egy szerződés előkészítéséhez, egy szerződéskötés lebonyolításához vagy értékesítési ajánlatkéréshez szükséges. A Hubspot szolgáltatásait az EU szabványfeltételei alapján használjuk. A Hubspot adatkezelőként tevékenykedik vállalatunk számára, és kizárólag a mi útmutatásunk szerint cselekszik.

Oldalainkon a HubSpot által használt cookie-k működnek. A HubSpot a cookie-k által biztosított információkat a látogatók által történt weboldal használat értékelésére, elemzésére, naplózására, honlapon végrehajtott tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos riportok és elemzések összeállítására használja. A gyűjtött adatok fajtái: a böngésző típusa és verziószáma, operációs rendszer, hivatkozó URL, betöltött aloldalak, ezek dátuma és időpontja, IP-cím, internetszolgáltató és hasonló, a szolgáltató információtechnológiai rendszereinek támadása esetén a kockázatok elhárítására szolgáló információk. Az oldalainkon található űrlapok kitöltése során (az adatvédelmi nyilatkozat elfogadását követően) a bevitt információk a HubSpot CRM rendszerébe kerülnek, ahol marketingautomatizációs folyamatok segítségével automatikus adatfeldolgozás és döntéshozatal születhet. Weboldalunkon lehetőség van feliratkozni hírlevelünkre, ezen hírlevelek vagy e-mailek mérőpixeleket tartalmaznak, amelyek az e-mail megnyitásakor a HubSpot szervereiről töltődnek le. A Hubspot rendszerébe töltődött adatok segítenek minket abban, hogy megismerjük a hírlevelekre feliratkozók információigényét, hírlevél tartalomfogyasztási szokásait és ehhez igazítva tudjuk elküldeni a jövőben az eredmények alapján továbbfejlesztett tartalmainkat. Ennek érdekében a HubSpot rendszere bizonyos adatokat (a böngészőjére és a használt eszközre vonatkozó információk, IP-cím, letöltés időpontja, az email megnyitásának a ténye, az emailben elhelyezett linkek kattintásának ideje) szolgáltat számunkra. A Hubspot adatvédelmi nyilatkozata a https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy linkre kattintva olvasható.