<

A BuildEXT Kft. adatkezelési tájékoztatója

Érvényes: visszavonásig

Jelen adatkezelési tájékoztató a BuildEXT Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza. A tájékoztató módosításai a buildext.com címen történő közzététellel lépnek hatályba. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosítsuk. Adatkezelőkként rendszerüzenet küldése útján vagyunk jogosultak (de nem kötelesek) az érintetteket a módosításról tájékoztatni. Az érintettek a jelen tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosultak az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat gyakorolni.

Tiszteletben tartjuk weboldal látogatóink/szolgáltatásaink iránt érdeklődők magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk és kezelünk, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek. Az oldalunk használata és szolgáltatásaink igénybevétele teljesen önkéntes, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok kezelése is önkéntesen kerül hozzánk, melyeket a céltól függően hozzájárulás, szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése, vagy jogos érdek jogalapokon kezelünk. Jelen tájékoztató célja, hogy oldalaink látogatói adatkezelési tevékenységünket átlássák és minden egyes adatkezelésünk céljai, azok eszközei, jogalapja, valamint nem utolsósorban az ezzel kapcsolatban biztosított jogaik világosan érthetőek legyenek.

Irányadó jogszabályok

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmiszolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései

A tájékoztató összeállításakor figyelemmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is.

Adatkezelő (BuildEXT Kft.)

 • Cégnév: BuildEXT Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Képviseli: Livják Csaba ügyvezető igazgató
 • Székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.
 • Cégjegyzékszám: 01 09 936967
 • Adószám: 14611098-2-41

Az adatvédelmi jogokkal kapcsolatban az alábbi módokon érhető el az Adatkezelő:

Jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak kiterjednek a hírlevelezéshez, edm-ek küldéséhez, szolgáltatások vásárlásához és a buildext.com weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekre.

Vonatkozó megkeresésre késedelem nélkül, legkésőbb 1 hónapon belül válaszolunk, hacsak a jogi feltételek a válaszadásra 2 hónapos hosszabbítást lehetővé nem teszik.

Az Adatkezelő tevékenysége

Alapvetően generál- és belsőépítészeti tervezési munkákat végzünk, épületinformációs modellezés (Building Information Modeling – BIM) módszertan segítségével összetett technológiájú ipari létesítményeket, irodaházakat, valamint közintézményeket tervezünk. További információ a buildext.com weboldalon érhető el rólunk.

Adatgyűjtés okai

Hírlevél

Hírlevelet küldünk azoknak, akik érdeklődnek az épületinformációs modellezés, valamint cégünk vonatkozó szolgáltatásai, hírei, szakmai blogbejegyzései, letölthető vagy megnézhető szakmai anyagai, nyílt rendezvényei, karrierlehetőségei iránt. Hírlevélre feliratkozás esetén rendszerünk gyűjti a feliratkozó nevét, e-mail címét, a feliratkozás időpontját és az IP-címet, amelynek jogalapja a feliratkozó egyértelmű és önkéntes hozzájárulása.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a korábban az n-Gon Stúdió Kft. által kezelt ngon.hu oldal 2019. december 1-i dátummal a BuildEXT Kft. jogutódlása révén Közös Adatkezelőkhöz került. Jogelőd adatkezelő a kapcsolódó hírlevéllisták kapcsán az egyszeri adatátadással kapcsolatban az érdekmérlegelési tesztet elvégezte, hírlevél listáját 2019. december 15-én átadta, így a korábban az n-Gon Stúdió Kft nevében küldött hírleveleket ezt követően a BuildEXT Kft. küldi. Az ngon.hu és archimon.hu oldalt 2021. március 31-én véglegesen lekapcsoltuk.

A hírlevelünkről bármikor le lehet iratkozni a levél alján szereplő linken, ekkor a leiratkozó adatait töröljük és nem küldünk további hírlevelet. A személyes adatok törlése kérhető postai úton is a 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. címen, valamint e-mailben az office@buildext.com címen is.

Kapcsolat oldal

A buildext.com/kapcsolat felületen a szolgáltatásainkkal és karrierlehetőségeinkkel kapcsolatosan lehet érdeklődni. Az itt elkért információk kizárólag a megfelelő minőségű kapcsolattartáshoz szükségesek, nem kérünk olyan céges vagy személyes adatot, amely ebben a kommunikációs fázisban még nem indokolt. Az itt megadott adatokat, információkat úgy kezeljük, hogy azok egy esetleges jövőbeli szerződéskötés előkészítése érdekében lettek önkéntesen megosztva velünk. Nem pontos vagy nem elégséges adatok megadása esetén előfordulhat, hogy nem tudunk kapcsolatot létesíteni a minket megkeresővel. Az adatokat a hatályos jogszabályok alapján 5 évig tároljuk.

Ügyfélkapcsolat, egyéb adatkezelés

A buildext.com/kapcsolat oldalon megadott módokon lehet kapcsolatba lépni velünk. A beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon megadott adatokat (név, e-mail cím és más, önként megadott személyes adatok) az adatközléstől számított legfeljebb két év elteltével töröljük.

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelési esetekben az adat felvételekor tájékoztatást adunk írásban arról, hogy az adatokat milyen célból, milyen alapon fogjuk kezelni és meddig őrizzük meg, valamint kitérünk arra is, hogy milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban.

Bizonyos hatósági megkeresésekre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén kötelesek vagyunk a tájékoztatás megadására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Közösségi oldalak

A BuildEXT Kft. márkáihoz kötődően több közösségi oldalon is tart kapcsolatot azokkal, akik a cég szolgáltatásai iránt érdeklődnek, így ezen oldalak adminjai számára a regisztrált nevek és a közösségi oldal beállításaiban a közösségi oldal üzemeltetője számára engedélyezett, nyilvános profilképek láthatók. A közösségi oldalak (LinkedIn, Facebook, Instagram, stb.) üzemeltetője nem a BuildEXT Kft., az adatkezelés az adott közösségi oldalon valósul meg, így az azzal kapcsolatos lehetőségekre (adatkezelés időtartama, módja, törlési és módosítási opciók) az adott közösségi oldal szabályozása érvényes.

Karrier oldal

A BuildEXT Kft.-nél álláspályázat a https://buildext.com/karrier/ oldalon, vagy az alá tartozó aloldalakon, vagy a job@buildext.com emailcímen nyújtható be. Az itt megadott személyes adatokhoz a HR és munkaügyekkel foglalkozó munkatársaink, valamint a megpályázott pozíció területének a vezetője férnek hozzá. Adatvédelmi tisztviselőt nem neveztünk ki. A BuildEXT Kft. a pályázati űrlap és az önéletrajz, vagy egyéb mellékletek megküldése során megadott személyes adatokat a pozícióra megfelelő új munkavállaló kiválasztása és a meghirdetett pozíció betöltése céljából kezeli. Ennek a jogalapját az online álláspályázati űrlap, vagy az email megküldésével a pályázó adja meg. Az önéletrajzok kezelése során megadott személyes adatokat a BuildEXT Kft. harmadik személy részére nem adja át.

A BuildEXT Kft. az álláspályázat során megadott személyes adatokat a benyújtástól számítva addig kezeli, amíg nem dönt arról, hogy az adott pozícióra kit vesz fel, de legfeljebb 120 nap elteltéig. Az adatok kezelése legfeljebb egy évre meghosszabbítható, erről az álláspályázatra történő jelentkezés során külön, nem kötelező opt-in lehetőség hívja fel a pályázó figyelmét. A BuildEXT Kft az álláspályázat során megadott személyes adatokat és az önéletrajzot erre irányuló kérés esetén legfeljebb 3 munkanapon belül törli, a vonatkozó kérelmet elektronikus úton az office@buildext.com e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton a BuildEXT Kft. részére a 1027 Budapest, Horvát u. 14-24. címre küldött levélben kérjük küldeni.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató az álláshirdetés online felületén elhelyezett linken keresztül is elérhető.

Adatfeldolgozók

A személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik munkatársaink, valamint azon adatfeldolgozók, akikkel írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötünk.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – statisztikai szolgáltatások
 • Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások, hirdetésmegjelenítés
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2 Ireland) – statisztikai szolgáltatások
 • HubSpot Inc (25 First Street, 2nd Floor Cambridge, MA 02141 USA, Írországi telephely: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Írország) – hírlevélküldés
 • Sybell Informatika Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206.) – szerverszolgáltatás
 • Moore Hungary Üzleti Szolgáltatások Kft. (1138 Budapest, Váci út 144-150.) – könyvelés

Adatkezelés biztonsága

Partnereink és látogatóink adatait védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Érintettek jogai

Tájékoztatás kérhető személyes adatok kezeléséről, kérhető a személyes adatok helyesbítése, illetve (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével) azok törlése. Írásban benyújtott kérelemre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről), az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában, térítésmentesen biztosítjuk, a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbítjük. A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri vagy ha az adat hiányos vagy téves mivolta jogszerűen nem korrigálható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet és az adat kezelésébe korábban bevont adatkezelő(ke)t értesítjük, az értesítést azonban mellőzzük, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A tiltakozás jogának gyakorlását törvény teszi lehetővé, az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Adatkezelőként az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést (beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is) megszüntetjük, a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben jogsértést tapasztalt, kérjük, hogy az office@buildext.com e-mailcímen, vagy postai úton 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. címen lépjen velünk, vagy az érintett választása szerinti alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes bírósággal kapcsolatba. Amennyiben hozzánk fordul, bejelentését soron kívül kivizsgáljuk és a lehető leghamarabb igyekszünk a jogsértés tényét megszüntetni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Panasztételi joggal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., telefon: +36 -1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A cookie beállítások a Cookie-k használata és tiltása oldalon találhatók.


Korábban érvényben levő adatkezelési tájékoztatók: